OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

U3D osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Mazur U3D z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. 30 Stycznia 12 lok. 3, na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 210982087, NIP: 5991270759, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji U3D.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej http://apartamentgorzow.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a U3D, bądź pełnomocnikiem reprezentującym U3D, której wzór jest dostępny na stronie internetowej http://apartamentgorzow.pl

 2. U3D oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

 3. W ramach umowy najmu, U3D zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

 4. U3D stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.

 5. U3D świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

§ 2

Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 3. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie http://apartamentgorzow.pl

 4. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:

  a. on-line, poprzez stronę internetową http://apartamentgorzow.pl,

  b. drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: ok@apartamentgorzow.pl)

  c. telefonicznie, pod numerem +48 500 139 893

 5. Do dokonania rezerwacji on-line, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Internet Explorer.

 6. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz potwierdzenia, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz link potwierdzający dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego znajdującego się w wyżej wymienionym formularzu, co oznacza również zawiązanie umowy najmu między U3D a Klientem. W przypadku nieotrzymania formularza do potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji U3D w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.

 7. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

 8. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.

 9. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 1 dnia, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.

 10. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub podczas rozmowy telefonicznej.

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 i 4 Warunków).

 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

 3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

  a. opłatę za przygotowanie Apartamentu

  b. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

 4. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

 5. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.

 6. Po dokonaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 Warunków), w ciągu 3 dni (72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% opłaty za wynajem Apartamentu. Liczy się data księgowania na koncie U3D. W przypadku braku wpłaty w tym terminie U3D zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.

 7. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu oraz miejsca parkingowego (jeśli dotyczy) i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od przygotowania apartamentu, a tym samym, prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.

 8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile U3D nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 9. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 11 lub kartą na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania.

 10. Rabat wynikający z dokonywania rezerwacji w promocji online nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatem z tytułu posiadania karty stałego klienta.

 11. Płatności można dokonywać:

  a. Na rachunek bankowy U3D: 44 1140 2017 0000 4802 0348 5356

  b. Kartą debetową lub kredytową podczas odbioru kluczy w dniu zameldowania.

  c. Za pośrednictwem szybkich płatności takich jak Paypal czy Pay-By-Link

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

 1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

§ 5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez U3D

 1. Zmiana rezerwacji przez U3D jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony U3D. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas U3D ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).

 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) U3D zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a U3D ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

 3. U3D zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 godzin od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6

Procedura pobytu Klienta

 1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela U3D o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Informacje na ten temat dokładnego stanu technicznego Apartamentu Klient może otrzymać na swoje życzenie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 złotych.

 2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych U3D ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 300 zł opłaty za pobyt w Apartamencie w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe U3D zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w ciagu maksymalnie 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy maksymalnie w ciągu 10 dni od daty wyjazdu.

 3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 12.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 12.00 lub innej ustalonej z U3D Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi U3D.

 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

 5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 6. Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego nieobecności, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

 8. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.

 9. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że pisemnie uzgodniono inaczej z U3D lub jego biurem rezerwacji).

 10. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi U3D ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

 11. U3D nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 12. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie U3D ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

 13. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, U3D ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.

 14. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

§ 7

Dane kontaktowe

 1. U3D korzysta z następujących danych kontaktowych:

  a. nr telefonu: +48 500 139 893

  b. adres strony internetowej: http://apartamentgorzow.pl

  c. adres poczty elektronicznej: ok@apartamentgorzow.pl

 1. Właścicielem serwisu http://apartamentgorzow.pl jest U3D. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.

 3. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.

 4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby U3D.

 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

 1. Jeżeli U3D nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

§10

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest U3D z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. 30 Stycznia 12 lok. 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu ok@apartamentgorzow.com lub pod numerem 500 139 893.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, wydarzeniach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

 5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.